Slide background

"Nawet jeśli niebo
zmęczyło się błękitem,
nie trać nigdy światła nadziei."

- Bob Dylan

Slide background

"Nawet jeśli niebo
zmęczyło się błękitem,
nie trać nigdy światła nadziei."

- Bob Dylan

» Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I ICH RODZIN „ZAWSZE Z NADZIEJĄ”

 

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin „Zawsze z Nadzieją: (zwane dalej również Stowarzyszeniem oraz Administratorem) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Harnasiów 29, 71-018 Szczecin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784358, o nadanym NIP: 8522656034, REGON: 383238905; adres do korespondencji: ul. Harnasiów 29, 71-018 Szczecin, adres poczty elektronicznej: zawszeznadzieja@gmail.com.
 2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część, określający zasady korzystania ze strony internetowej www.zawszeznadzieja.pl.
 3. Program – inicjatywa Stowarzyszenia służąca realizacji jego Celów Statutowych, w szczególności poprzez wsparcie określonego w danym Programie kręgu osób lub instytucji potrzebujących pomocy. Może być prowadzony samodzielnie lub składać się z kilku Projektów.
 4. Projekt – realizowane w ramach danego Projektu działanie, mające na celu wyszczególnienie sposobu pomocy w danym Programie, a tym samym zoptymalizowanie rezultatu prowadzonego przez Stowarzyszenie Programu.
 5. Uczestnicy Programu – osoby pełnoletnie, które wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także upoważnieni pracownicy osób prawnych/jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, którzy wezmą udział w Programie oraz spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Zbiórka – udostępniona lub zorganizowana przez Stowarzyszenie zbiórka pieniędzy na Cele Statutowe Stowarzyszenia. Zbiórka może być udostępniona lub zorganizowana w celu wsparcia konkretnej inicjatywy lub na cele statutowe Stowarzyszenia.
 7. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 8. Podopieczny Stowarzyszenia – osoba będąca pod opieką Stowarzyszenia i zweryfikowana przez Stowarzyszenie jako potrzebująca pomocy ze względu na trudną sytuację życiową, w której się znalazła.
 9. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.zawszeznadzieja.pl
 10. Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest: dostarczanie Użytkownikowi informacji o działaniach Stowarzyszenia, uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Stowarzyszenia, przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia, umożliwienie Instytucji zgłoszenia zbiórki zgodnej z Celami Statutowymi Stowarzyszenia.
 11. Cele Statutowe – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na stronie internetowej Organizatora.
 12. Darowizna – wpłata dowolnej/każdej kwoty środków pieniężnych przez Użytkownika na rzecz jednego z Programów prowadzonych przez Stowarzyszenie lub na rzecz Stowarzyszenia stanowi darowiznę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 13. Konto Bankowe – rachunek bankowy Stowarzyszenia prowadzony w Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA SA, na które należy dokonywać przelewów celem przekazania darowizny na realizację Celów Statutowych Stowarzyszenia zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 14. PayPal lub Tpay – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.
 3. Organizator Programów, w razie zaistnienia takiej potrzeby, zastrzega sobie prawo do przesunięcia środków finansowych uzyskanych z wpłat Uczestników na inne potrzeby, zgodne z celami Statutowymi Organizatora zamieszczonymi w Serwisie.
  Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Chorobą Nowotworową i Ich Rodzin „Zawsze z Nadzieją: (zwane dalej również Stowarzyszeniem oraz Administratorem) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Harnasiów 29, 71-018 Szczecin, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784358.
 2. Ze Stowarzyszeniem można się skontaktować e-mailowo pod adresem zawszeznadzieją@gmail.com.
 3. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, która ma na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich zebranych podczas korzystania z Serwisu, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.
 5. W celu umożliwienia płatności online następuje przekierowanie do serwisu www.tpay.pl, którego administratorem jest firma Krajowy Integrator Płatności S.A., św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

§ 4. ZBIÓRKI NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 1. Na Facebooku można utworzyć zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia w celu udzielenia jemu wsparcia finansowego i pomocy w realizacji Celów Statutowych.
 2. Po utworzeniu zbiórki pieniędzy na portalu społecznościowym Administratorem danych Użytkownika jest Facebook Inc.
 3. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Inc. znajdują się w Polityce Prywatności portalu społecznościowego Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Regulamin tworzenia zbiórek pieniędzy oraz informacje o tworzeniu zbiórek pieniędzy, przekazywaniu datków i zachęcaniu znajomych do przekazywania datków przy użyciu portalu społecznościowego Facebook dostępne są na stronie internetowej portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/help/1409509059114623/?helpref=hc_fnav. 

§ 5. KONTA BANKOWE STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie posiada następujące Konto Bankowe:
  a) konto do wpłat w walucie PLN: 63160014621821423900000001; Kod SWIFT: PPABPLPXXX (informacja dla osób wpłacających z zagranicy). Przy przelewach z zagranicy należy wpisać numer rachunku w formacie IBAN (tzn. z dopiskiem „PL” z przodu), np. PL XXX (nr konta).

§ 6. FORMULARZE

 1. Wypełniając formularz, Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe, i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także oświadcza, że został poinformowany o prawach związanych z przetwarzaniem jego danych, które to dane zostały szczegółowo wskazane w niniejszym dokumencie.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

 1. Uczestnicy dokonują darowizn w celu udzielenia Stowarzyszeniu wsparcia finansowego na rzecz realizacji jego Celów Statutowych w tym, m.in. pomoc podopiecznym, realizację programów oraz projektów.
 2. Przekazanie darowizny może zostać dokonane za pomocą Serwisu.
 3. Przekazywanie darowizn na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe również w formie przelewu tradycyjnego lub płatności elektronicznej.
 4. Darowizny przekazane na Stowarzyszenie w ciągu danego roku kalendarzowego można odliczyć od podstawy opodatkowania za ten rok.

 § 8. PŁATNOŚĆ CYKLICZNA

 1. Użytkownik Serwisu może zdecydować się na regularne wspieranie działań Stowarzyszenia (zwane dalej Subskrypcją).
 2. Użytkownik, decydując się na Subskrypcję oraz wybierając wsparcie określonego programu pisanego w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na to, by Operator Płatności (Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A.) cyklicznie, comiesięcznie lub cotygodniowo pobierał z karty płatniczej kwotę pieniężną w wysokości zadeklarowanej w formularzu.
 3. Użytkownik w ramach Subskrypcji ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (Tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A.), pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Po wybraniu opcji Subskrypcji Użytkownik Serwisu podaje wymagane dane (kwota cyklicznej wpłaty, imię, nazwisko, adres e-mail, numer karty, data ważności karty oraz CVV).
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności poprzez kontakt e-mailowy z Organizatorem pod adresem zawszeznadzieja@gmail.com.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie www.tpay, z którymi Użytkownik może zapoznać się przed rozpoczęciem płatności.
 7. W celu umożliwienia płatności szybkim przelewem następuje przekierowanie do serwisu www.tpay.pl, którego administratorem jest firma Krajowy Integrator Płatności S.A., św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m.in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych itp.).
 3. Żaden element Serwisu nie może być bez zgody Administratora kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące do przechowywania danych. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w Regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone w Serwisie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji prawidłowości, aktualności i stałej dostępności Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej, tj. na adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami. 

§ 11. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Serwisu Organizatora wymaga: przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach, adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie, rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli, włączonej obsługi „cookies”.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści w Serwisie. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie Serwisu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz i przekazali darowiznę.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą skontaktować się Administratorem Serwisu, pisząc na adres zawszeznadzieja@gmail.com.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.04.2020 r.

Dziękujemy

za wsparcie

© 2020 ZAWSZE Z NADZIEJĄ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up